13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. There is 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. 25:1 Nale yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo amadoda kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda. 17:23 Ongendawo wamkela isicengo esivela esondweni lengubo, Ukuze agqwethe indlela esesikweni. 11:4 Abunyusi ubuncwane ngemini yokuphuphuma komsindo; Ubulungisa buyahlangula ekufeni. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. 9:6 Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo. 15:19 Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe. 14:28 Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube. 17:19 Uthanda ukreqo othanda ukulwa; Owuphakamisayo umnyango wakhe ufuna ukuqhekeka. 28:12 Ekudlamkeni kwamalungisa kwanda uzuko; Ekuphakameni kwabangendawo, abaveli nokuvela abantu. 14:24 Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 23:3 Musa ukuzinqwenela izidlo zakhe ezinencasa; Kukudla kwenkohliso. 4:7 Ingqalo yobulumko ithi, Rhweba ubulumko, Ngako konke ukurhweba kwakho urhwebe ingqondo. 28:21 Ukukhetha ubuso akulungile; Ngenxa yeqhekeza lesonka umntu angade aphosise. 26:9 Ngameva angene esandleni senxila Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi. 11:6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo. 11:15 Kubi kakhulu komele omnye; Ke yena okuthiyayo ukumela omnye ukholosile. 17:26 Akulungile ukuhlawulisa nelungisa, Nokubetha amanene ngenxa yokuthe tye. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 9 23:23 Thenga inyaniso, ungathengisi ngayo; Nobulumko, noqeqesho, nengqondo. 15:3 Asezindaweni zonke amehlo kaYehova, Ebonisela abanobubi nabalungileyo. 16:27 Umntu olitshijolo umba ububi: Emlonyeni wakhe ngathi ngumlilo otshisayo. 20:30 Imivumbo etyabulayo iguxa ububi; Izibetho ziguxa iingontsi zombilini. 17:14 Kukuvulela amanzi ukuqala kwengxabano; Yiyeke imbambano kungekavunganyewana. 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. 23:12 Yinikele intliziyo yakho eluqeqeshweni, Neendlebe zakho entethweni yokwazi. ALL. 18:23 Ihlwempu lithetha ngezibongozo; Isityebi siphendula ngokulukhuni. 28:19 Owusebenzayo umhlaba wakhe uya kuhlutha sisonka; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha bubuhlwempu. (Xhosa Proverb) A brand burns him who stirs it up. 13:3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. 21:1 Yimijelo yamanzi intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova; Uyibhekisa apho asukuba ethande khona. Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 29 23:6 Musa ukudla ukudla koliso libi, Ungazinqweneli izidlo zakhe ezinencasa; 23:7 Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa unjalo yena; Uthi kuwe, Yidla usele, Ukanti intliziyo yakhe ayinawe; 23:8 Umthamo wakho owudlileyo uya kuwuhlanza, Ulahlekwe ngamazwi akho amnandi. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 18:14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo? Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 23:13 Musa ukuluyeka uqeqesho emntwaneni; Ukuba uthe wambetha ngentonga akayi kufa. 22:24 Musa ukuqhelana nomntu onomsindo, Ungahambi nendoda enobushushu. 15:9 Ilisikizi kuYehova indlela yongendawo; Ke ophuthuma ubulungisa uyathandwa nguye. 27:5 Kulungile ukohlwaywa ekuhleni Ngaphezu kothando olusitheleyo. 1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; . 25:12 Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva. 4:13 Bambelela eluqeqeshweni, musa ukuluyeka; Lulondoloze, ngokuba lububomi bakho. 28:11 Ilumkile indoda esisityebi kwawayo amehlo; Ke isisweli esinengqondo siyayigocagoca. 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 3:24 Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. Most Popular Bible Verses in Proverbs. 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, Singenantliziyo nje? 24:27 Lilungise ishishini lakho phandle, Uzisebenzele entsimini yakho; Emveni koko wakhe indlu yakho. 24:24 Othi kongendawo, Ulilungisa wena, Ziya kumqalekisa izizwe; ziya kumbhavumela iintlanga. 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. 23:28 Ude alale njengesihange, Awandise amanginingini eluntwini. 17:13 Obuyekeza okubi esikhundleni sokulungileyo, Abuyi kusuka ububi endlwini yakhe. 21:18 Ongendawo lucamagusho ngenxa yelungisa; Inginingini lisesikhundleni sabathe tye. ( A) of King Lemuel—an inspired utterance his mother taught him. 23:29 Ungokabani na uYeha? 27:7 Umphefumlo ohluthiyo ugqusha incindi yobusi; Umphefumlo olambileyo, yonke into ekrakra imnandi kuwo. 31:21 Indlu yakhe akayoyikeli, mhlana ngekhephu, Kuba yonke indlu yakhe yambethe ezisithileyo. 21:29 Indoda engendawo iyingwanyalala ubuso; Ngothe tye oyiqondayo indlela yakhe. 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. 4:22 Kuba ibubomi kwabayifumanayo, Nempiliso enyameni yabo yonke. 28:20 Indoda enyanisekileyo ineentsikelelo ezininzi; Ke yena ongxamayo ukuba sisityebi, akabi msulwa. 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. 2:7 Ubaqwebela uzimaso abathe tye, Uyingweletshetshe kwabahamba ngengqibelelo. 7:14 Imibingelelo yoxolo ibiphezu kwam, Namhla ndizizalisile izibhambathiso zam. 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. 4:21 Mayingemki emehlweni akho; Yigcine entliziyweni yakho ngaphakathi. 25:7 Kuba kulungile ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho. 15:1 Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo. 16 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. 21:19 Kulungile ukuhlala ezweni eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano neengqumbo. 13:16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha. Xhosa × 24 . 12:8 Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Entliziyo igwenxa iba ngodelekileyo. 26:13 Ivila lithi, Kukho ingonyama endleleni, Kukho ingonyama ezitratweni. 31:17 Ubhinqa amandla emanqeni akhe, Ayomeleze imikhono yakhe. 1:33 Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. Oswele intliziyo, buthi kuye. 27:3 Linzima ilitye, ingumthwalo intlabathi; Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini. The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. Xhosa Bible: Proverbs. 15:21 Ukumatha luvuyo koswele intliziyo; Ke indoda enengqondo ithi tye ukuhamba. 8:35 Kuba ofumana mna, ufumene ubomi; Uzuze okukholekileyo kuYehova. 25:10 Hleze akuhlaze oluvayo, Lungabi sabuya lusuke udaba lwakho olubi. 5:16 Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandlaisandla sam, akwabakho ukhathalayo; 25 Love proverbs life proverbs death dying proverbs success proverbs happiness proverbs friendship proverbs view all topics. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. 27:10 Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo; Ungangeni endlwini yomzalwana wakho ngemini yokusindeka kwakho; Ulungile ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude. 21:23 Ogcine umlomo wakhe nolwimi lwakhe Ugcina umphefumlo wakhe ezingxingongweni. 8:1 Abumemezi na ubulumko? 10:16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni. 13:5 Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni. 6:12 Ngumntu olitshijolo, ngumntu okhohlakeleyo, Lowo uhamba ngokujibiliza komlomo wakhe; 6:13 Utyanda ngoshiyi, uqhubukusha ngeenyawo, Walatha ngophakathi wakhe. 7:6 Kuba ngefestile yendlu yam, Ndingasemva kwenqwanqwa, ndalunguza; 7:7 Ndabona phakathi kweziyatha, Ndaqonda phakathi kwamadodana, Umfana oswele intliziyo; 7:8 Ehambahamba esesitratweni, kufuphi nekhumbi lendlu yomkamntu, Enyathela ngendlela ngasendlwini yakhe; 7:9 Ngongcwalazi, ukumka komhla, Naphakathi kobusuku esithokothokweni. 3:33 Ingqalekiso kaYehova isendlwini yongendawo; Ke isithili samalungisa uyasisikelela. 6:25 Musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngentliziyo yakho, Angakubambisi ngeenkophe zakhe; 6:26 Kuba ngenxa yehenyukazi umntu uda adle kuphela intendana yesonka; Umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo. 18:13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo. ( AW) 30 The righteous will never be uprooted, but the wicked will not remain in the land. 8:19 Silungile isiqhamo sam ngaphezu kwegolide embiweyo, nakwengcwengekileyo; Lulungile ungeniselo lwam ngaphezu kwesilivere enyuliweyo. 10:14 Izilumko ziya kuqhusheka ukwazi, Ke wona umlomo wesimathane yintshabalalo ekwalapha ukusondela. 5:5 Iinyawo zakhe zihla ziye ekufeni, Amabanga akhe abambelele kwelabafileyo. 29:13 Ihlwempu nendoda engumxinezeli bayaqubisana; Umkhanyiseli wamehlo abo bobabini nguYehova. Lisukela amazwi angento. The LORD detests all the proud of heart. 9:7 Othethisa umgxeki uzizekela ucukucezo; Owohlwaya ongendawo uzizekela isiphako. 14:1 Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. 15:25 UYehova uyayincothula indlu yabanekratshi, Amise umlimandlela womhlolokazi. 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana uzuko. Proverb:12:2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn. 28:10 Obalahlekisayo abathe tye ngendlela enobubi, Kuya kweyela yena esihogweni sakhe, Bona abagqibeleleyo bakudle ilifa okulungileyo. Anabani na amehlo anozizi? 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. 29:9 Yakumangalelana indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama. Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 30:24 Izinto zine ezincinane emhlabeni, Kanti zilumke kakhulu: 30:25 Iimbovane ngabantu abangenamandla Kanti zilungisa ukudla kwazo ehlotyeni; 30:26 Iimbila ngabantu abangomeleleyo, Kanti zimisa izindlu zazo emaweni; 30:27 Iinkumbi azinakumkani, Kanti ziphuma zingamaqela ngamaqela zonke; 30:28 Icilitshe unako ukulibamba ngezandla, Kanti lisemabhotweni ookumkani. 22:18 Ngokuba kumnandi, xa uthe wawagcina embilinini; Makeme onke ephelele emlonyeni wakho. 31:18 Uyakuva ukuba kulungile ukurhweba kwakhe; Isibane sakhe asicimi ebusuku. 1:9 Kuba ezo zinto zisisangqawe esihle entlokweni yakho, Nezambalo emqaleni wakho. 23 24:28 Musa ukuba lingqina ngommelwane wakho ngaphandle kwesizathu; Ungasuka uthomalalise na nangomlomo wakho? A wife of noble character is her husband’s crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. (Xhosa Proverb) You will shed tears with one eye like a monkey. 31:1 Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina. 15:12 Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko. 25:2 Luzuko lukaThixo ukuyisithelisa into; Luzuko lokumkani ukuyigocagoca. 15:10 Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa. 20:17 Sinencasa endodeni isonka sobuxoki; Ke emveni koko umlomo wayo uzala luhlalu. The deteriorating nature of foolishness is seen as the description progresses from drink to vomit. 18:20 Ngesiqhamo somlomo wendoda uyahlutha umbilini wayo; Iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo. 1:19 Unjalo umendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. 25:13 Sinjengokuphozisa kwekhephu ngemini yokuvuna Isigidimi esinyanisileyo kwabasithumileyo: Siyawubuyisa umphefumlo wenkosi yaso. 25:27 Ukudla ubusi obuninzi akulungile; Ke ukugocagoca izinto ezinzima luzuko. 27:25 Sithe tshabalala nje isikhotha, kuvela uhlaza, Ihlanganisiwe imifuno yeentaba: 27:26 Amatakane ngawokukwambesa, Ixabiso lentsimi ziinkunzi zeebhokhwe; 27:27 Amasi eebhokhwe alingene ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, Nokuphila komthinjana wakho. (You can do that anytime with our language chooser button ). 19:24 Ivila lisifake isandla salo esityeni, Alibi sasibuyisela emlonyeni walo. 20:7 Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana bakhe emva kwakhe! Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 10:26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo. 26:10 Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 3:13 Hayi, uyolo lomntu ofumene ubulumko, Lomntu ozuze ingqondo! 15:28 Intliziyo yelungisa iya kucamanga ukuphendula; Ke wona umlomo wabangendawo umpompoza ububi. 11:11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. 3:29 Musa ukuyila ububi ngommelwane wakho, Ehleli nawe yena ekholosile. 30:1 Amazwi ka-Agure unyana kaYakhe, waseMasa. 12:5 Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso. The significance of “her seven pillars”, is to convey the sufficiency of this house as full in size and fit for a banquet. 6:15 Ngenxa yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe; Uya kwaphuka ngephanyazo, angabi nakunyangwa. 19:5 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga akasindi. 29:11 Isinyabi siya kukhupha konke ukufutha kwaso, Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso. if(sStoryLink0 != '') 24:12 Nokuba uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na? 16:13 Ukumkani uyakholiswa ngumlomo wobulungisa; Othetha okuthe tye uyathandwa. 5:13 Andaliphulaphula izwi labayali bam; Andayithobela indlebe yam kubafundisi bam! 27:6 Akholekile amanxeba omhlobo; Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba. 11:28 Okholosa ngobutyebi bakhe uya kuwa yena; Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 3:15 Bunqabile bona ngaphezu kwekorale, Nezinto zakho zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo. The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel: 61. 31:9 Vula umlomo wakho, gweba ngobulungisa, Ugwebe ityala lolusizana nolihlwempu. Xhosa proverbs 54 proverbs misfortune of soup made of shanks and feet. 4:25 Amehlo akho makakhangele athi gca, Neenkophe zakho zithi nzo kokuphambi kwakho. 19:4 Ukutyeba kongeza izihlobo ezininzi; Ke osweleyo, nesihlobo sakhe siyahlukana naye. 28:3 Umfo oyintloko ekucudiseni izisweli Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla. Makaphambukele apha. 14:33 Entliziyweni yonengqondo buyaphumla ubulumko; Ke embilinini wesinyabi buyazazisa. 6:16 Izinto ezintandathu uzithiyile uYehova, Ezisixhenxe zingamasikizi emphefumlweni wakhe: 6:17 Ngamehlo aqwayingayo; lulwimi oluxokayo; Zizandla eziphalaza igazi elimsulwa; 6:18 Yintliziyo eyila iingcinga zobutshinga; Ziinyawo ezikhawulezayo ukugidimela ebubini; 6:19 Lingqina elixokayo, elifutha amanga; Nongenisa ingxabano phakathi kwabangabazalwana. 13:24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne. 8:9 Yonke iphela ithe gca konengqondo, Ithe tye kwabafumene ukwazi. Most verses compare aspects of natural order that are violated with the behavior of a fool. 18:2 Isinyabi asikunanzile ukuqonda; Ke sinanze ukuzityhila kwentliziyo yaso. 9:5 Yizani nidle isonka sam, Nisele iwayini endiyiphithikezileyo. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. Nengqondo ayilikhuphi na ilizwi layo? 14:8 Ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe; Ukumatha kwezinyabi yinkohliso. 15:22 Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi. 14:20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi. 10:10 Otyanda ngoshiyi ubanga imbulaleko; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. 3:16 Imihla emide isesandleni sabo sokunene, Kwesokhohlo sabo bubutyebi nozuko. 20:9 Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam? 30:15 Isimungunyi-gazi sineentombi ezimbini, ezithi, Ethe, ethe! 22:22 Musa ukusihlutha isisweli ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni; 22:23 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona. 23:1 Xa uthe wahlala phantsi, ukuba udle nomlawuli, Qonda uqonde lowo uphambi kwakho; 23:2 Ubeke isitshetshe emqaleni wakho, Ukuba ungumntu onombilini. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 29:19 Isicaka asiqeqeshwa ngamazwi; Kuba siyaqonda, singakhathali. 14:10 Intliziyo iyabazi ubukrakra bayo ngokwayo; Omnye umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo. Xa kaloku akuhlazileyo ummelwane wakho. 19:26 Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, Ngunyana owenza okuziintloni, ongcikivayo. 11:23 Umnqweno wamalungisa yinto elungileyo yodwa; Ithemba labangendawo kukuphuphuma nje komsindo. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. utsho othengayo; Emke, andule aqhayise. 3:35 Izilumko ziya kuludla ilifa uzuko; Ke izinyabi zamkela umrhumo wokucukucezwa. 18:11 Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso. 28:6 Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi. 7:18 Yize ke sizikholise ngezincokoliso kude kuse, Sizidlamkise ngothando. Welcome to inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life. 29:6 Elukreqweni lwendoda enobubi kubakho isirhintyelo; Ke lona ilungisa limemelela livuye. Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. Imizekeliso kaSolomon unyanaunyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; 2 19:8 Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo. 14:19 Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa. 10:17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa. 20:24 Kuvela kuYehova ukunyathela kwendoda; Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe? 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. 4:26 Lungelelanisa umkhondo wonyawo lwakho, Zonke iindlela zakho zizimaseke. 15:31 Indlebe esivayo isohlwayo sobomi Ihlala phakathi kwezilumko. 5:14 Ndaphantsa ukuba sebubini bonke Esazulwini sesikhungu nebandla. 7:4 Yithi kubulumko, Ungudade wethu; Uthi, Ingqondo sisihlobo; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo. 22:4 Umvuzo wolulamo kukoyika uThixo, Bubutyebi, nozuko, nobomi. 8:5 Buqondeni ubuqili, ziyatha; Yiqondeni intliziyo, zinyabi. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. 19:20 Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. They... ukuhambaTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... UnyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... iinyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... ububi'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 25:25 Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude. 28:13 Osigubungelayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo; Ke yena osivumayo, asishiye, uya kufumana inceba. 6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa. 31:22 Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe. Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 24:14 Bazi ke ubulumko emphefumlweni wakho; Ukuba uthe wabufumana, kobakho ikamva, Linganqunyulwa ithemba lakho. 26:5 Siphendule isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze sibe sisilumko kwawaso amehlo. Xhosa Proverbs. 27:8 Njengentaka ephekuziweyo endlwini yayo, Injalo indoda ephekuziweyo ekhayeni layo. Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweniezitratweni. 25:16 Ufumene ubusi, yidla obukulingeneyo, Hleze udikwe, ubuhlanze. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 3:31 Musa ukuyimonela indoda egonyamelayo, Unganyuli nanye kwiindlela zayo. 31:6 Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra. 3:34 Ngokubhekisele kubagxeki, uyabagxeka; Ke abalulamileyo uyabababala. 26:22 Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. 4:15 Yiyeke; musa ukuya kugqitha kuyo; Yicezele, ugqithe. 4:27 Musa ukuthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo; Susa unyawo lwakho entweni embi. 18:22 Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova. 14:22 Abayi kulahleka yini na abayila ububi? 3:17 Iindlela zabo ziindlela ezimnandi, Wonke umendo wabo uluxolo. 22:20 Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi. 26:1 Njengekhephu ehlotyeni, njengemvula ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko. 14:2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo. 22:19 Ukuze ukholose ngoYehova, Ndikwazisile namhla wena lo. 22:3 Onobuqili ubona into embi, azifihle; Ke zona iziyatha ziya kugqitha kuyo, zihlawuliswe. 21 17:11 Oneenkani ufuna ububi bodwa; Ngoko ke uthunyelwa umthunywa osisijorha. 17:3 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere; iziko lelokunyibilikisa igolide; Umcikidi weentliziyo nguYehova. 13:1 Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa. 12:27 Odangeleyo akayibhulisi inyamakazi yakhe; Ke ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala. Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 4:8 Bunonelele, bokuphakamisa; Bokuzukisa, xa uthe wabuwola. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 15:8 Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova; Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. 3:18 Bungumthi wobomi kwababambelela kubo, Unoyolo obubambayo. Ngubani na obophe amanzi engutyeni? 15:7 Umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke yona intliziyo yezinyabi ayindawo. 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. 19:22 Umnqweno womntu yinceba yakhe; Ke lilungile ihlwempu ngaphezu kwendoda enamanga. 6:1 Nyana wam, ukuba uthe wammela ummelwane wakho, Wabambana nomnye ngesandla: 6:2 Urhintyelwe ngentetho yomlomo wakho, Uthiwe hlasi ngentetho yomlomo wakho. 15:33 Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko; Ngaphambi kozuko lululamo. 4:19 Indlela yabangendawo injengesithokothoko; Abayazi into abakhubeka kuyo. 31:7 Mabasele abo, babulibale ubuhlwempu babo, Bangabi sabukhumbula ububi babo.